Gonosomale Chromosomenaberrationen

 

Turner-Syndrom:

  

Klinefleter-Syndrom:

 

Diplo-Y-Syndrom:

 

Triple-X/Poly-X-Syndrom: